Vijesti

Natječaj za zapošljavanje administrativno-stručnog djelatnik/ica

Kategorija: Novosti Objava objavljena: 06.09.2022.

Sukladno članku 22. stavka 2. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma ("Narodne novine", broj 52/19, 42/20), članku 6. Pravilnika o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati zaposleni u turističkom uredu turističke zajednice općine, grada, županije i Glavnom uredu Hrvatske turističke zajednice ("Narodne novine“ broj 13/22), članka 40. st. 2. Statuta Turističke zajednice Općine Ražanac direktor Turističke zajednice Općine Ražanac dana 06. rujna 2022. godine raspisuje,                          

 

NATJEČAJ

za zapošljavanje administrativno-stručnog djelatnik/ica

 

I.

Broj izvršitelja: 1 izvršitelj (m/ž), na neodređeno razdoblje, puno radno vrijeme.

Svi prijavitelji/kandidati obavezni su, uz opće uvjete propisane Zakonom o radu („Narodne novine“ broj 93/14, 127/14, 98/19), ispunjavati i posebne uvjete propisane člankom 21. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma ("Narodne novine", broj 52/19, 42/20) i članka 6. Pravilnika o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati zaposleni u turističkom uredu turističke zajednice općine, grada, županije i Glavnom uredu Hrvatske turističke zajednice ("Narodne novine", broj 13/22), kako slijedi:

 • da ima najmanje završenu srednju školu (gimnazija, četverogodišnja ili petogodišnja strukovna škola);
 • da ima najmanje godinu dana radnog iskustva;
 • da poznaje jedan strani jezik;
 • da poznaje rad na osobnom računalu.

Poželjna znanja i kompetencije:

 • poznavanje turističke ponude;
 • odlično poznavanje engleskog jezika u govoru i pismu;
 • dobro poznavanje još jednog svjetskog jezika u govoru i pismu;
 • napredno korištenje MS Office paketa i aktualnih programskih rješenja (E-Visitor);
 • organizacijske vještine;
 • sklonost timskom radu;
 • sustavnost i metodičnost u radu.

 Opis poslova:

 • financijsko-računovodstveni poslovi,
 • pravni, kadrovski i opći poslovi,
 • evidencija i kontrola naplate članarine i turističke pristojbe,
 • obavljanje korespodencije,
 • sudjelovanje u pripremi materijala za rad tijela Zajednice,
 • obavljanje turističko-informativnih poslova,
 • obavljanje ostalih poslova po potrebi, u skladu sa zakonskim odredbama i po nalogu direktora.

Sukladno čl. 23. st. 6. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma, osoba koja u trenutku sklapanja ugovora o radu ispunjava uvjete određene propisima iz članka 21. stavka 2. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma, ali nema položen stručni ispit, mora u roku od jedne godine od dana stupanja na rad položiti stručni ispit.

Sukladno čl. 23. st. 6. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma, osobe koje imaju odgovarajuću stručnu spremu i najmanje 5 godina radnog staža na poslovima u turizmu u toj stručnoj spremi, ne moraju imati položen stručni ispit.

II.

Prijava na natječaj mora sadržavati osnovne podatke o kandidatu: ime i prezime kandidata/kinje, adresu, broj telefona/mobitela i e-mail adresu, specifikaciju priloga/priloženih dokaza uz prijavu te potpis kandidata/kinje.

Uz prijavu na natječaj, kandidati su obavezni priložiti sljedeću dokumentaciju:

 • životopis
 • preslika domovnice ili osobne iskaznice
 • preslika svjedodžbe o stečenoj stručnoj spremi
 • potvrdu/uvjerenje izdanu od HZMO-a kao dokaz o radnom iskustvu(izvornik)
 • preslika potvrde/uvjerenja o položenom stručnom ispitu (ukoliko kandidat ima položen stručni  ispit)
 • dokaz o radnom iskustvu u trajanju od najmanje 1 (jedne) godine, koji sadrži vrstu poslova koju je kandidat obavljao i razdoblje u kojem je obavljao te poslove (preslika ugovora o radu, rješenja ili ovjerene potvrde poslodavca, a koje je evidentirano u elektroničkom zapisu HZMO-a).

Rok za podnošenje prijava na Natječaj je 8 (osam) dana od dana objave Natječaja na web stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i na službenoj stranici Turističke zajednice Općine Ražanac (www.tz-razanac.hr).

Prijave na Natječaj, zajedno s traženim dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se isključivo preporučeno poštom i s povratnicom na adresu:

 

Turistička zajednica općine Ražanac

Ražanac ul.XI br.2

23248 Ražanac

s naznakom: "Natječaj za administrativno-stručnog djelatnika/icu"

III.

Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz Natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na Natječaj, o čemu će joj biti dostavljena pisana obavijest u kojoj će se navesti razlozi zbog kojih se ne smatra kandidatom prijavljenim na Natječaj.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadržava sve podatke i priloge navedene u Natječaju.

Kandidati prijavom na Natječaj pristaju da se njihovi podaci obrađuju u potrebnom obimu i u svrhu provedbe natječaja od strane ovlaštenih osoba za provedbu Natječaja sukladno Uredbi (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i vijeća o zaštiti pojedinca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46 EZ od 27. travnja 2016. godine (Službeni list Europske unije, L119/1).

IV.

Kandidat/i će biti obaviješten/i o vremenu i mjestu održavanja testiranja telefonskim putem i/ili putem elektronske pošte (na e-adresu koja je navedena u Prijavi) i to najkasnije pet (5) dana prije održavanja intervjua.

Za kandidata/e koji ne pristupi/e razgovoru smatrat će se da je povučena prijava na natječaj.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni pisanim putem (elektroničkom poštom) najkasnije u roku od 10 dana od dana donošenja odluke o odabiru kandidata na sjednici Turističkog vijeća Turističke zajednice Općine Ražanac.

Direktor Turističke zajednice Općine Ražanac zadržava pravo ne izvršiti izbor administrativno-stručnog djelatnika/ice po raspisanom natječaju te isti poništiti bez obveze obrazlaganja svoje odluke i bez ikakve odgovornosti prema kandidatima.

Na natječaju ravnopravno mogu sudjelovati kandidati oba spola, a izrazi koji se koriste u ovom natječaju uporabljeni su neutralno i odnose se na muške i ženske osobe.

 

Direktor

Ante Miletić, mag.oec