Obveze vlasnika kuća za odmor na području Općine Ražanac

OBVEZE VLASNIKA KUĆA ZA ODMOR NA PODRUČJU OPĆINE RAŽANAC

Obveznici plaćanja turističke pristojbe su sve osobe koje su vlasnici kuće, apartmana ili stana za odmor u općini ili gradu, za sebe i sve osobe koje noće u toj kući, apartmanu ili stanu. Kućom, apartmanom ili stanom za odmor smatra se svaka zgrada, apartman ili stan koji se koristi povremeno ili sezonski, a koji nije smještajni objekt koji pruža usluge u domaćinstvu. Vlasnik kuće, apartmana ili stana za odmor obvezan je u roku od 24 sata od dolaska prijaviti u sustav eVisitor sve osobe koje borave u toj kući apartmanu ili stanu te zadnjeg dana boravka odjaviti njihov boravak.

Vlasnici kuće, apartmana ili stana za odmor i sve osobe koje noće u toj kući, apartmanu ili stanu turističku pristojbu plaćaju po svakom ostvarenom noćenju. Vlasnik iz kuće, apartmana ili stana za odmor i članovi njegove uže obitelji plaćaju turističku pristojbu umanjenu za 70 % kada u kući, apartmanu ili stanu za odmor u općini ili gradu izvan mjesta prebivališta borave u razdoblju od 15. lipnja do 15. rujna. Turističku pristojbu dužni su uplatiti posljednjeg dana boravka u objektu.

Turistička pristojba po noćenju iznosi 10,00 kn ili 1,33 eura.

 

Iznimno, vlasnik kuće, apartmana ili stana za odmor može, za sebe i članove uže obitelji, turističku pristojbu platiti u godišnjem paušalnom iznosu. Turističku pristojbu moguće je platiti u paušalnom iznosu do 15. srpnja tekuće godine.

 

Paušalni iznos turističke pristojbe:

Za prva dva člana (po osobi)

60,00 kn ili 7,97 Eura

Za svakog sljedećeg člana (po osobi)

25,00 kn ili 3,32 Eura

 

 

Osim na hrvatske državljane, plaćanje turističke pristojbe primjenjuju se i na državljane druge države ugovornice Ugovora o Europskom gospodarskom prostoru i Švicarske Konfederacije.

Članovima uže obitelji smatraju se: bračni i izvanbračni drug, životni partner sukladno posebnom propisu kojim se regulira životno partnerstvo osoba istog spola, srodnici u ravnoj lozi i njihovi bračni drugovi, braća i sestre i njihovi bračni drugovi, posvojitelj i posvojenik i njihova djeca i bračni drugovi, pastorčad te maćeha i očuh.

Osobe oslobođene od plaćanja turističke pristojbe su:

  • djeca do 12 godina
  • osobe s invaliditetom od 70 posto i većim i jedan pratitelj
  • osobe koje zbog potrebe rada ili obavljanja poslova koriste uslugu smještaja u općini ili gradu u kojem nemaju prebivalište, isključivo za vrijeme obavljanja poslova/rada
  • profesionalni članovi posade na čarterskim plovilima i brodovima za višednevna kružna putovanja
  • sudionici školskih paket-aranžmana s uključenim smještajem, koje su odobrile školske ustanove
  • osobe koje uslugu noćenja koriste u okviru ostvarivanja prava na smještaj kao korisnici socijalne skrbi
  • studenti i đaci koji nemaju prebivalište u općini ili gradu u kojem se školuju kada borave u smještajnom objektu u toj općini ili gradu.

Turističku pristojbu umanjenu za 50 posto plaćaju:

  • osobe od navršenih 12 do 18 godina
  • osobe do 29 godina koje su članovi međunarodnih omladinskih organizacija kada koriste usluge noćenja u omladinskim objektima za smještaj koji su uključeni u međunarodnu mrežu omladinskih objekata za smještaj (Hosteling International).

 

Objavom Pravilnika o načinu vođenja popisa turista te o obliku i sadržaju obrasca prijave turista turističkoj zajednici, uveden je od 01.01.2016 g. novi sustav za prijavu i odjavu turista u Republici Hrvatskoj - eVisitor.

Prijava i odjava Vaših gostiju moguća je isključivo putem sustava eVisitor na linku: https://www.evisitor.hr/

Sustav eVisitor služi  prijavljivanju i odjavljivanju turista i prikupljanju i obradi podataka o pružateljima usluga smještaja te njihovim smještajnim objektima, a iznimno je važan za obračun i kontrolu naplate boravišne pristojbe kao i za obradu i analizu podataka za statistička izvješća u realnom vremenu te je dostupan besplatno svim korisnicima putem Interneta kao web aplikacija bez potrebe za instaliranjem na računalo. Pristup tom sustavu ima više od 60 tisuća registriranih pružatelja usluga smještaja, 300-tinjak turističkih zajednica te tijela državne uprave vezano za obavljanje poslova iz njihove nadležnosti (Turistička inspekcija, Ministarstvo unutarnjih poslova, Porezna uprava, Državni zavod za statistiku i dr.).

Za preuzimanje pristupnih podataka (TAN LISTA) za korištenje sustavom eVisitor potrebno je donijeti sa sobom:

·         -vlasnički list

·         -osobnu iskaznicu

·         -ispuniti obrazac za unos podataka u eVisitor

·         -ispuniti Izjavu za vlasnike kuća za odmor na području Općine Ražanac

Turistička pristojba uplaćuje se uplatnicom na račun turističke zajednice koju je moguće preuzeti iz sustava eVisitor.

Podaci za uplatu:

Primatelj: TZ OPĆINE RAŽANAC
Broj računa primatelja: HR17 1001 0051 7371 0474 0
Model: 67
Poziv na broj odobrenja: UPISUJE SE OIB IZNAJMLJIVAČA
Opis plaćanja: UPLATA TURISTIČKE PRISTOJBE