Vijesti

Natječaj za izbor i imenovanje direktora/ice Turističke zajednice općine Ražanac

Kategorija: Novosti Objava objavljena: 27.04.2022.

Sukladno članku 21. stavka 2. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (“Narodne novine”, broj 52/19, 42/20), članku 3. Pravilnika o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati zaposleni u turističkom uredu turističke zajednice općine, grada, županije i Glavnom uredu Hrvatske turističke zajednice (“Narodne novine“ broj 23/17, 72/17), članka 23. Statuta Turističke zajednice Općine Ražanac i predhodne Odluke Turističkog vijeća o raspisivanju natječaja za izbor i imenovanje direktora/ice Turističke zajednice Općine Ražanac od 25. travnja 202.godine,Turističko vijeće Turističke zajednice Općine Ražanac dana 27. travnja 2022. godine raspisuje                           

NATJEČAJ

za izbor i imenovanje direktora/ice

Turističke zajednice Općine Ražanac

I.

Broj izvršitelja: 1 izvršitelj (m/ž), na mandatno razdoblje od 4. godine, puno radno vrijeme.

Svi prijavitelji/kandidati obavezni su, uz opće uvjete propisane Zakonom o radu („Narodne novine“ broj 93/14, 127/14, 98/19), ispunjavati i posebne uvjete propisane člankom 21. i 22. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (“Narodne novine”, broj 52/19, 42/20) i članka 3 . Pravilnika o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati zaposleni u turističkom uredu turističke zajednice općine, grada, županije i Glavnom uredu Hrvatske turističke zajednice (“Narodne novine”, broj 23/17, 72/17), kako slijedi:

 • završen stručni studij ili preddiplomski sveučilišni studij,
 • najmanje dvije (2) godine radnog iskustva na poslovima koji odgovaraju stupnju stečene stručne spreme iz točke 1. ovog stavka, ili jedna godina na rukovodećim poslovima u turizmu 
 • aktivno znanje jednog svjetskog jezika,
 • znanje rada na osobnom računalu
 • Uz dokaze o ispunjavanju posebnih uvjeta, prilikom prijave na javni natječaj, kandidat prilaže svoj prijedlog četverogodišnjeg programa rada turističke zajednice općine Ražanac, izrađenog na temelju strateških dokumenata koji se odnose na područje na kojem djeluje turistička zajednica

II.

Prijava na natječaj mora sadržavati osnovne podatke o kandidatu: ime i prezime kandidata/kinje, adresu, broj telefona/mobitela i e-mail adresu, specifikaciju priloga/priloženih dokaza uz prijavu te potpis kandidata/kinje.

Uz prijavu na natječaj, kandidati su obavezni priložiti sljedeću dokumentaciju:

 • Životopis;
 • Preslika osobne iskaznice;
 • Dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (presliku diplome);
 • Dokaz o ostvarenom radnom stažu u struci (elektronički zapis ili potvrda Hrvatskog zavoda za mirovisnko osiguranje o prijavama i odjavama na mirovisnko osiguranje iz kojeg je razvidan mirovisnki staž i stručna sprema), potvrda ranijeg poslodavca odnosno druga isprava (preslika Ugovora o radu, rješenje ili slično) iz kojeg je vidljivo u kojoj struci, na kojim poslovima i u kojem trajanju je ostvareno radno iskustvo,
 • Prijedlog četverogodišnjeg Programa rada Turističke zajednice općine Ražanac;
 • Dokaz o aktivnom poznavanju jednog svjetskog jezika – preslika potvrde/svjedodžbe/certifikata škole za strane jezike, preslika indeksa iz kojeg je vidljivo pohađanje kolegija stranog jezika i trajanje;
 • Dokaz o poznavanju rada na osobnom računalu – preslika potvrde/svjedodžbe/certifikata o položenom tečaju informatike, preslika indeksa iz kojeg je vidljivo pohađanje i trajanje kolegija;;
 • Izvod iz kaznene evidencije, kojim se dokazuje da kandidat/kinji nije pravomoćnom presudom ili rješenjem o prekršaju izrečena mjera sigurnosti ili zaštitna mjera zabrane obavljanja poslova iz područja gospodarstva, dok ta mjera traje (ne stariji od 3 mjeseca od dana objave ovog Natječaja);

NAPOMENA:

 • Direktorom/icom može biti imenovana i osoba koja,  osim ispunjavanja posebnih uvjeta utvrđenih Pravilnikom o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati zaposleni u turističkom uredu turističke zajedice u trenutku sklapanja ugovora o radu nema položen stručni ispit za rad u turističkom uredu uz uvjet da stručni ispit položi u roku od jedne godine od dana stupanja na rad ili je riječ o osobi koja ima odgovarajuću stručnu spremu i najmanje 5 godina ranog staža na poslovima u turizmu u toj stručnoj spremi (Zakon o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (Narodne novine”, broj 52/19,  čl. 23. st. ,5 i 6.).
 • Na radno mjesto direktora/ice ne može biti primljena  osoba koja je predsjednik ili član skupštine, turističkog vijeća niti jedne turističke zajednice, koja obavlja ugostiteljsku i turističku djelatnost na području za koje je osnovana turistička zajednica,  koja je član upravnog ili nadzornog tijela trgovačkog društva ili pravne osobe koja je član turističke zajednice (Zakon o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog  turizma (Narodne novine”, broj 52/19, čl. 24. St. 1,2 i 4.)

Rok za podnošenje prijava na Natječaj je 8 (osam) dana od dana objave Natječaja na web stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i na službenoj stranici Turističke zajednice Općine Ražanac  (www.tz-razanac.hr).

Prijave na Natječaj, zajedno s traženim dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se isključivo poštom preporučeno na adresu:

Turistička zajednica Općine Ražanac

Turističko vijeće

Ražanac XI/2

23248 Ražanac, s naznakom: “Natječaj za izbor i imenovanje direktora/ice – ne otvaraj”

III.

Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz Natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na Natječaj, o čemu će joj biti dostavljena pisana obavijest u kojoj će se navesti razlozi zbog kojih se ne smatra kandidatom prijavljenim na Natječaj.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadržava sve podatke i priloge navedene u Natječaju.

Kandidati prijavom na Natječaj pristaju da se njihovi podaci obrađuju u potrebnom obimu i u svrhu provedbe natječaja od strane ovlaštenih osoba za provedbu Natječaja sukladno Uredbi (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i vijeća o zaštiti pojedinca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46 EZ od 27. travnja 2016. godine (Službeni list Europske unije, L119/1).

IV.

Kandidat/i će biti obaviješten/i o vremenu i mjestu održavanja testiranja telefonskim putem i/ili putem elektronske pošte (na e-adresu koja je navedena u Prijavi) i to najkasnije pet (5) dana prije održavanja intervjua.

Za kandidata/e koji ne pristupi/e razgovoru smatrat će se da je povučena prijava na natječaj.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni pisanim putem (elektroničkom poštom) najkasnije u roku od 10 dana od dana donošenja odluke o odabiru kandidata na sjednici Turističkog vijeća Turističke zajednice Općine Ražanac.

Zaprimljene prijave će razmotriti povjerenstvo od tri člana koje imenuje turističko vijeće. Povjerenstvo će prikupiti prijave, utvrditi ispunjavaju li kandidati uvjete natječaja te proslijediti kandidata/e na intervju s članovima Turističkog vijeća na izbor i imenovanje. Turističko vijeće donosi odluku o izboru kandidata.

Turističko vijeće Turističke zajednice Općine Ražanac zadržava pravo ne izvršiti izbor direktora/ice po raspisanom natječaju te isti poništiti bez obveze obrazlaganja svoje odluke i bez ikakve odgovornosti prema kandidatima.

Na natječaju ravnopravno mogu sudjelovati kandidati oba spola, a izrazi koji se koriste u ovom javnom natječaju uporabljeni su neutralno i odnose se na muške i ženske osobe.

Turističko vijeće

Turističke zajednice Općine Ražanac

Predsjednik

Damir Jordan, ing.