Vijesti

Javni poziv za razvoj turističkog proizvoda na području TZO Ražanac u 2022. godini

Kategorija: Novosti Objava objavljena: 27.04.2022.

Temeljem odluke s 33. sjednice Turističkog vijeća Turističke zajednice Općine Ražanac, Turistička zajednica općine Ražanac raspisuje Javni poziv za razvoj turističkog proizvoda na području TZO Ražanac u 2022. godini

I.

Predmet Javnog poziva je dodjela bespovratnih novčanih sredstava Turističke zajednice Općine Ražanac (u daljnjem tekstu: TZOR) za razvoj turističkog proizvoda na području TZO Ražanac u 2022. godini kroz razvoj događanja/manifestacija u destinaciji od lokalnog, regionalnog, nacionalnog i/ili međunarodnog značaja za turističku, kulturnu, gastronomsku, sportsku i ostalu ponudu kao motiva dolaska turista u destinaciju, a koja doprinose sljedećim ciljevima:

 • unapređenju boravka turista i obogaćivanju turističkog proizvoda/ponude Općine Ražanac,
 • podizanju kvalitete i količine turističke ponude,
 • razvoju turizma kroz sadržaje koji omogućavaju produženje turističke sezone,
 • povećanju turističkog prometa, posebice u razdoblju predsezone i posezone,
 • promocija Općine Ražanac u zemlji i inozemstvu,

Sredstva potpore odobrit će se za organizaciju i realizaciju:

 1. Kulturnih manifestacija,
 2. Zabavnih manifestacija,
 3. Sportskih manifestacija,
 4. Eno-gastronomskih manifestacija
 5. Ostale manifestacije (tradicijska, povijesna..)

II.

Za sufinanciranje manifestacija mogu se kandidirati pravne i fizičke osobe (dalje u tekstu: Organizator) i to:

 • trgovačka društva
 • obrti
 • udruge
 • sportski klubovi
 • kulturne i druge javne ustanove.

Manifestacije može kandidirati samo jedan Organizator. Ako više (su)organizatora kandidira istu manifestaciju, potporu može dobiti samo jedan Organizator.

Svaki Organizator ima pravo na ovaj poziv poslati najviše dvije (2) prijave za sufinanciranje određene manifestacije.

Za potpore se ne mogu kandidirati Organizatori koji su dužnici plaćanja turističke pristojbe i/ili turističke članarine te Organizatori, koji nisu ishodili potvrdu nadležne Porezne uprave o nepostojanju duga prema državi.

Turistička zajednica općine Ražanac može Organizatoru odobriti potporu najviše do 15.000,00 (slovima: petnaesttisućakuna) za realizacije pojedine manifestacije.

Odluka o ukupnom iznosu novčanih sredstava putem Javnog poziva za sufinanciranje manifestacija ovisi o broju i kvaliteti pristiglih prijava te raspoloživom budžetu.

III.

Kriteriji za donošenje odluke o sufinanciranju manifestacija:

 • vrijeme, mjesto i trajanje manifestacija (otvoreni javni prostor – trgovi, ulice i dr.),
 • sadržaj i kvaliteta događanja (kvaliteta programa, raznovrsnost sadržaja),
 • sveobuhvatnost manifestacije, broj sudionika i posjetitelja/turista,
 • originalnost, prepoznatljivost i kvaliteta,
 • doprinos razvoju turističkog proizvoda i ponude Općine Ražanac
 • tradicija održavanja manifestacije/održivost – dugoročni učinci,
 • zastupljenost u domaćim i stranim medijima,
 • izvori financiranja manifestacija (vlastita sredstva organizatora i ostalih subjekata),
 • sudjelovanje subjekata javnog i privatnog sektora u organizaciji i realizaciji manifestacije,
 • promocija manifestacije (media plan i iznos sredstava za promociju)
 • medijska pokrivenost manifestacije
 • doprinos obogaćivanju turističke ponude i produženju sezone i procjena učinka na povećanje turističkog prometa.

U svim vrstama slikovnog oglašavanja te tiskanja promidžbenih materijala, osim na radiju, organizator događanja je u oglasu u obvezi objaviti logo TZO Ražanac.

IV.

Bespovratna sredstva potpore mogu se dodijeliti i koristiti isključivo za događanja koja su provedena i plaćena u 2022. godini. Sredstva su namijenjena za sufinanciranje troškova nabave roba i usluga za neposrednu realizaciju događanja i to za sljedeće:

 • najam opreme (audio i vizualna tehnika, pozornica i sl.)
 • nabava radnog/potrošnog materijala vezanog za organizaciju
 • najam prijevoznih sredstava u svrhu prijevoza organizatora i izvođača vezano za organizaciju
 • troškove smještaja, putne troškove te honorare (temeljem ugovora) izvođača i vanjskih suradnika
 • troškove promocije manifestacije
 • izrada promotivnih brošura i promocija manifestacije putem on i offline kanala
 • druge opravdane troškove neposredne organizacije događaja

V.

Javnim pozivom neće se sufinancirati sljedeće:

 • projekti koji se isključivo baziraju na investicijskim ulaganjima, izgradnji ili adaptaciji kapitalnih objekata i/ili kupnji opreme,
 • troškovi redovnog poslovanja organizatora događanja (plaće i ostala primanja zaposlenih, troškove prijevoza i putovanja zaposlenih, studijska putovanja, pokriće gubitaka, poreze i doprinose, kamate na kredite, carinske i uvozne pristojbe ili bilo koje druge naknade),
 • izrada studija, elaborata, projektne i druge dokumentacije,
 • izdavačka djelatnost i suveniri
 • svi drugi troškovi koji nisu vezani za realizaciju i ciljeve kandidiranog događanja,
 • manifestacije koje se isključivo odnose na jednokratno održavanje kao konferencije, okrugli stolovi, seminari, proslave obljetnica, izleti i hodočašća.

VI.

Manifestacije se prijavljuju isključivo na propisanom obrascu. Dostava isključivo u tiskanom obliku, preporučeno s povratnicom putem pošte.

Dokumentacija za prijavu podnosi se:

 • i u tiskanom obliku – ispunjeni obrazac potrebno je isprintati, potpisati i staviti pečat te poslati poštom preporučeno zajedno s cjelokupnom dokumentacijom u Turistički ured Turističke zajednice Općine Ražanac,  Ražanac XI/2, 23248 Ražanac.

Organizator je obvezatan dostaviti sljedeću dokumentaciju u tiskanom obliku:

1. popunjen Obrazac JPD-2022. (potpisan i pečatiran)

2. popunjen Obrazac IPD-2022. (potpisan i pečatiran)

3. Dokaz o pravnom statusu organizatora događanja: preslika izvoda iz trgovačkog, obrtnog ili drugog odgovarajućeg registra

4. ovjerenu potvrdu nadležne Porezne uprave o nepostojanju duga organizatora prema državi (ovaj dokaz ne smije biti stariji od 30 dana od dana podnošenja prijave)

5. Program događanja i troškovnik – opisni i kronološki sadržaj s listom izvođača/sudionika

VII.

Kandidature s nepotpunom dokumentacijom i nepotpuno ispunjenim obrascem iz Javnog poziva neće se razmatrati.

Kandidature koje se neće razmatrati:

 • kandidature s nepotpunom dokumentacijom iz točke VI.
 • kandidature s nepotpuno ispunjenim on line obrascem
 • kandidature pristigle nakon roka.

TZO Ražanac zadržava pravo od predlagatelja zatražiti dodatna pojašnjenja zahtjeva kao i dodatnu dokumentaciju, koju smatra potrebnom za kvalitetno donošenje odluke o dodjeli sredstava potpore. Ukoliko se ne dostave dodatna pojašnjenja zahtjeva kao i dodatna dokumentacija u zatraženom roku, kandidatura se neće uzeti u razmatranje.

VIII.

Odluku o sufinanciranju manifestacija donosi Turističko vijeće Turističke zajednice Općine Ražanac i odobrena sredstva predstavljaju bruto sredstva.

TZO Ražanac će odobrena sredstva potpore doznačiti organizatoru na žiro račun nakon realizacije manifestacije i po primitku Izvješća o utrošenim sredstvima uz popratnu dokumentaciju (foto i/ili druga dokumentacija kojom se dokazuje realizacija manifestacije, preslike računa ili ugovora s dobavljačima za isporučene proizvode i/ili obavljene usluge s potvrdama o izvršenom plaćanju istih).

Rok za dostavu Izvješća o utrošenim sredstvima te ostale vjerodostojne dokumentacije – dokaznica o održanoj manifestaciji/projektu, a za isplatu odobrenih sredstava je 30 dana po održanoj manifestaciji.

TZO Ražanac zadržava pravo nadzora svake održane manifestacije s ciljem ocjene kvalitete i uspješnosti programa u odnosu na dostavljene prijave. Ukoliko TZO Ražanac utvrdi nepravilnosti u korištenju potpore, moguće su promjene u isplatama odobrenih sredstava i povrat sredstava u cijelosti temeljem Odluke turističkog vijeća TZO Ražanac.

TZO Ražanac zadržava pravo poništavanja Javnog poziva za dodjelu potpora za turističke manifestacije u 2022. godini kao i isplate odobrenih sredstava potpore temeljem odluke Turističkog vijeća TZ općine Ražanac. U slučaju pandemije (Covid 19 i slično) TZO Ražanac također zadržava pravo poništavanja Javnog poziva za dodjelu potpora za turističke manifestacije u 2022. godini.

Prijave i dokumentacija se dostavljaju preporučeno poštom u Turistički ured zaključno s danom 02. lipnja 2022 (u obzir dolaze i kandidature s datumom otpreme pošte od 02. lipnja 2022. godine) na adresu Turistička zajednica općine Ražanac, Ražanac XI/2, 23 248 Ražanac, s naznakom „Javni poziv za razvoj turističkog proizvoda  u 2022.“

Popis korisnika s iznosom i namjenom dodijeljenih sredstava za događanja po organizatoru bit će objavljen na internetskim stranicama www.tz-razanac.hr najkasnije u roku od 10 dana od dana donošenja Odluke Turističkog vijeća o odabiru događanja i dodjeli bespovratnih sredstava potpore.