Obveze iznajmljivača

Građanin koji pruža ugostiteljske usluge u domaćinstvu dužan je:

1. POSJEDOVATI ODOBRENJE ZA PRUŽANJE USLUGA OD NADLEŽNOG UREDA
Za pružanje ugostiteljskih usluga u domaćinstvu iznajmljivač je dužan ishoditi Rješenje o odobrenju za pružanje ugostiteljskih usluga u domaćinstvu od nadležnog ureda. Zahtjev se predaje na sjedeću adresu:

Ured državne uprave u Zadarskoj županiji
Odjel za ugostiteljstvo i turizam
Ivana Mažuranića bb
23000 Zadar
T: 023 350 182
W: www.udu-zz.hr

2. PRIJAVITI GOSTE TURISTIČKOJ ZAJEDNICI U PROPISANOM ROKU

Objavom Pravilnika o načinu vođenja popisa turista te o obliku i sadržaju obrasca prijave turista turističkoj zajednici, uveden je od 01.01.2016 g. novi sustav za prijavu i odjavu turista u Republici Hrvatskoj - eVisitor.

Prijava i odjava Vaših gostiju moguća je isključivo putem sustava eVisitor na linku: https://www.evisitor.hr/

Sustav eVisitor služi  prijavljivanju i odjavljivanju turista i prikupljanju i obradi podataka o pružateljima usluga smještaja te njihovim smještajnim objektima, a iznimno je važan za obračun i kontrolu naplate boravišne pristojbe kao i za obradu i analizu podataka za statistička izvješća u realnom vremenu te je dostupan besplatno svim korisnicima putem Interneta kao web aplikacija bez potrebe za instaliranjem na računalo. Pristup tom sustavu ima više od 60 tisuća registriranih pružatelja usluga smještaja, 300-tinjak turističkih zajednica te tijela državne uprave vezano za obavljanje poslova iz njihove nadležnosti (Turistička inspekcija, Ministarstvo unutarnjih poslova, Porezna uprava, Državni zavod za statistiku i dr.).

Pristupne podatke za prijavu u sustav eVistor preuzima obveznik, vlasnik objekta uz predočenje osobne iskaznice i potpisane izjave, a temeljem punomoći može i opunomoćenik u njegovo ime. Uz punomoć, opunomoćenik mora uz sebe imati i vlastitu osobnu iskaznicu, te kopiju osobne iskaznice vlasnika objekta. 

Kako bismo Vas aktivirali u sustav eVisitor, ljubazno molimo dostaviti osobno presliku Rješenja o pružanju ugostiteljskih usluga u domaćinstvu i preuzeti pristupne podatke u uredu Turističke zajednice. 

Prijava i odjava turista u eVisitoru izvršava se pod rubrikom Turisti – Prijava turista. Prijavom turista u eVisitoru izvršit ćete i obvezu prijave stranaca na MUP.

Iznajmljivač je dužan u roku od 24 sata po dolasku prijaviti turističkoj zajednici sve osobe kojima pruža uslugu noćenja te u roku od 24 sata odjaviti njihov boravak. Prijave i odjave izvršavaju putem sustava eVisitor.

3. VIDNO ISTAKNUTI CJENIK USLUGA U SVAKOJ SOBI , ODNOSNO APARTMANU
U svakom objektu istaknuti naznaku vrste i kategorije objekta, cijene usluga koje nudi, informaciju o plaćanju boravišne pristojbe i pridržavati se navedenih cijena. Cjenik se ne ovjerava. Obveznici plaćanja godišnjeg paušalnog iznosa boravišne pristojbe u cjeniku ne ističu iznos boravišne pristojbe već napomenu da je boravišna pristojba uključena u cijenu usluge smještaja.

4. IZDATI RAČUN GOSTU
Račun za izvršenu uslugu izdaje se platitelju usluge (gostu ili turističkoj agenciji), a mora sadržavati iznos sa cjenika pomnožen s brojem dana boravka, ime i OIB nositelja Rješenja. Račun mora sadržavati i eventualni odobreni popust. Jednu kopiju računa iznajmljivač zadržava za sebe.
Kupiti blok računa („paragon”) i izdavati za svaku pruženu uslugu s naznačenom vrstom pruženih usluga, količinom i cijenom, odnosno odobrenim popustom te iznosom boravišne pristojbe – samo iznajmljivači do 4 kreveta ako se za to odluče.

5. VODITI KNJIGU „EVIDENCIJA PROMETA”
Propisani obrazac EP je evidencija izdanih računa u koji se upisuju svi računi bez obzira jesu li naplaćeni. Obrazac se zaključuje na kraju svake godine.

6. VODITI KNJIGU „POPIS GOSTIJU”
U knjigu se upisuju svi gosti. Knjiga se ne ovjerava. Iznajmljivač samostalno zaključuje popis gostiju za proteklu godinu i nastavlja s upisima gostiju sljedeće godine u istu knjigu, sve do njezina ispunjenja. Knjiga Popis gostiju čuva se najmanje 2 godine nakon popunjenja.

7. UTVRDITI NORMATIVE, AKO PRUŽA USLUGE PREHRANE
Ako iznajmljivač pruža usluge prehrane dužan je utvrditi normative namirnica, pića i napitaka za pojedino jelo, piće i napitak, i pružiti usluge po utvrđenim normativima te na zahtjev normativ predočiti gostu.

Pružatelji usluga prehrane trebaju pribaviti i potvrdu ovlaštene zdravstvene ustanove da on i članovi obitelji nisu evidentirani na kliconoštvo i parazite.

8. NABAVITI I ISTAKNUTI STANDARDIZIRANU PLOČU ZA OZNAČAVANJE OBJEKATA
Ploče se naručuju kod ovlaštenog proizvođača:

Tvrtka „Kordun Marketing”
Matka Laginje 10
47000 Karlovac
t: 047/645 066
f: 047/645 559
e: 
prodaja-lav@kordun.hr
w: www.kordun.hr

ž-r: Kordun Marketing d.o.o. HR85 2500 0091 1012 6271 3
šifra opisa plaćanja: 99
model plaćanja: 12
poziv na broj: OIB iznajmljivača (platitelja)
cijena: 395,00kn (s PDV-om)
 
ILI kod:  
 
„ROBI svjetleće reklame“,
Zadar, Put Nina 129 a,
tel. 023/220-655,
fax 023/220-654,
 
ž-r: ROBI svjetleće reklame HR71 2360 0001 1019 8427 6,
šifra opisa plaćanja: 99
model plaćanja: 12
poziv na broj: OIB iznajmljivača (platitelja)
opis: datum uplate
cijena: 200,00kn (s PDV-om)
 

Nakon uplate proizvođaču treba dostaviti:

  • Kopiju rješenja o odobrenju pružanja usluga
  • Kopiju potvrde o uplati.

9. UPLATITI GODIŠNJI PAUŠALNI IZNOS TURISTIČKE  PRISTOJBE
Paušal boravišne pristojbe plaća se prema registriranim osnovnim krevetima, odnosno kamp jedinicama, i ne ovisi o razdoblju obavljanja djelatnosti, niti o broju ostvarenih noćenja. Pomoćni kreveti NISU oslobođeni plaćanja paušalnog iznosa turističke pristojbe i njen iznos je isti kao i za glavne krevete (350,00 kn).

Uplatnice se mogu izraditi u sustavu eVisitor. Paušalni iznos boravišne pristojbe uplaćuje se u tri jednaka obroka:
1. rata – do 31.7.,
2. rata – do 31.8.,
3. rata – do 30.9. tekuće godine.

Izračun visine godišnjeg paušala boravišne pristojbe za mjesto:

 BROJ KREVETA U DOMAĆINSTVU

 X 48 EURA 

BROJ KREVETA NA OBITELJSKOM POLJOPRIVREDNOM GOSPODARSTVU

 X  35 EURA

 KAMP JEDINICE

 X 68 EURA

Napomena: Do 01.01.2016.  TZ Općine Ražanac je imala obvezu dostavljanja uplatnica iznajmljivačima na području svog djelovanja što nakon uvođenja eVisitora prestaje biti obveza jer preuzimanjem pristupnih podataka obveznik preuzima i uplatnicu generiranu unutar sustava.

Turistička pristojba uplaćuje se uplatnicom na račun turističke zajednice.

Podaci za uplatu:

Primatelj: TZ OPĆINE RAŽANAC
Broj računa primatelja: HR17 1001 0051 7371 0474 0
Model: 67
Poziv na broj odobrenja: UPISUJE SE OIB IZNAJMLJIVAČA
Opis plaćanja: UPLATA PAUŠALNOG IZNOSA BORAVIŠNE PRISTOJBE ( I. rata, II. rata ili III. rata)
 
 
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2019_05_52_992.html
https://www.evisitor.hr/eVisitorWiki/Javno.Turisticka-pristojba.ashx

 

10. UPLATITI GODIŠNJI PAUŠALNI IZNOS POREZA NA DOHODAK
Porez na dohodak plaća se prema registriranim osnovnim krevetima, odnosno kamp jedinicama, i ne ovisi o razdoblju obavljanja djelatnosti, niti o broju ostvarenih noćenja. Pomoćni kreveti oslobođeni su plaćanja paušalnog iznosa poreza.
Iznajmljivač je dužan, u roku od 8 dana od ishođenja odobrenja za obavljanje djelatnosti, prijaviti se Poreznoj upravi radi evidencije u registru poreznih obveznika (obrazac RPO-1). Porez se obračunava i uplaćuje prema mjestu prebivališta iznajmljivača. Upute za uplatu šalje Porezna uprava, a uplate se vrše tromjesečno.

Izračun godišnjeg paušala poreza za iznajmljivače s prebivalištem u Ražancu i Rtini:

BROJ KREVETA X 160,00 KN

BROJ KAMP JEDINICA X 160,00 KN

Izračun godišnjeg paušala poreza za iznajmljivače s prebivalištem u Ljupču, Ljubačkim Stanovima, Krneza, Radovin i Jovići:

BROJ KREVETA X 150,00 KN

BROJ KAMP JEDINICA X 150,00 KN

11. OBRAČUNATI I UPLATITI TURISTIČKU ČLANARINU

Prema Zakonu o članarinama u turističkim zajednicama, građani koji su registrirani za pružanje usluga smještaja u domaćinstvima dužni su plaćati članarinu turističkoj zajednici.

Obračun turističke članarine za područje mjesta: Ražanac, Rtina, Ljubač, Ljubački Stanovi, Krneza, Radovin i Jovići

Visina godišnjeg paušalnog iznosa članarine ZA SVAKI LEŽAJ: 

GLAVNI KREVET: 45,00 KN ILI 5,98 EURA

POMOĆNI KREVET: 22,50 KN 2,99 EURA

­­­­­­­­­­Napomena: Godišnji paušalni iznos članarine za pomoćne ležajeve umanjuje se za 50% 

U nalogu za plaćanje kojeg iznajmljivač sam ispunjava upisuju se sljedeći podaci:

Primatelj: TZ OPĆINE RAŽANAC
Broj računa primatelja: HR33 1001 0051 7371 2715 0
Model: 67
Poziv na broj odobrenja: UPISUJE SE OIB IZNAJMLJIVAČA
Opis plaćanja: UPLATA TURISTIČKE ČLANARINE

Obveznici plaćanja turističke članarine dužni su nadležnoj Poreznoj upravi (prema mjestu prebivališta) dostaviti obrazac TZ2 (obrazac obračuna turističke članarine) najkasnije do 15. siječnja za prethodnu godinu.

https://www.zakon.hr/z/341/Zakon-o-%C4%8Dlanarinama-u-turisti%C4%8Dkim-zajednicama

https://www.evisitor.hr/eVisitorWiki/Javno.Turisticka-clanarina.ashx

 

12. REKATEGORIZACIJA – RJEŠENJA KOJA SU IZDANA DO 31.KOLOVOZA 2007. GODINE

Na temelju izmjena Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti, koje su stupile na snagu 17. studenoga 2018. godine, potrebno je uskladiti svoje poslovanje s odredbama novog pravilnika u vezi s vrstom i kategorijom objekata.

Za rekategorizaciju postoje rokovi koji su različiti ovisno o tome kada je iznajmljivač dobio rješenje:

-           Iznajmljivači koji imaju Rješenje od 15. kolovoza do 31. prosinca 2000. godine – trebaju izvršiti rekategorizaciju do 8. travnja 2022.

-           Iznajmljivači koji imaju rješenje od 1. siječnja 2001. do 31. prosinca 2004. godine – trebaju izvršiti rekategorizaciju do 8. travnja do 2023.

-           Iznajmljivači koji imaju rješenje od 1. siječnja 2005. do 31. kolovoza 2007. godine - trebaju izvršiti rekategorizaciju do 8. travnja 2024.

Iznajmljivači koji ne podnesu zahtjev za izdavanje novog rješenja nastavljaju pružati ugostiteljske usluge, ali gube pravo isticati oznaku za kategoriju (zvjezdice) na objektu u kojem pružaju ugostiteljske usluge (NN 99/2018, Čl.25). 

Izmjenama Zakona o izmjenama i dopuni Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti (NN 42/20) propisano je iznajmljivači i nositelji obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva koji posluju temeljem privremenih rješenja nastavljaju pružati ugostiteljske usluge, najdulje do 31.12.2024. Valjanost privremenih rješenja produljena je do 31.12.2024., te nije potrebno poduzimati nikakve radnje u svrhu produljenja istih. 

 

13. POREZ NA PROVIZIJU (ZA USLUGE POSREDOVANJA) 

 Privatni iznajmljivači soba, apartmana i kuća za odmor (koji nisu upisani u registar obveznika PDV-a) smatraju se malim poreznim obveznicima u odnosu na usluge koje im obavljaju porezni obveznici iz drugih članica Europske unije ili iz trećih zemalja. 

 Kada mali porezni obveznici primaju usluge od poreznih obveznika iz drugih država članica Europske unije ili trećih zemalja obvezni su na primljene usluge obračunati i platiti hrvatski PDV po stopi 25%. 

 Ukoliko ste korisnik spomenutih usluga potrebno je u Poreznoj upravi zatražiti PDV identifikacijski broj 15 dana prije primanja usluga od poreznih obveznika iz drugih država članica Europske unije ili trećih zemalja. 

 Za obračunsko razdoblje u kojem je za Vas obavljena usluga posredovanja obvezni ste i podnijeti obrazac PDV i obrazac PDV-S u kojima ćete iskazati primljenu uslugu posredovanja i obračunati PDV.

 14. KORISNI BROJEVI

  • Ured državne uprave u Zadarskoj županiji, Odjel za ugostiteljstvo i turizam, t: 023/ 350 182
  • Porezna uprava Zadar, t: 023/201 82
  • Carinska uprava Zadar, t: 023/282 330