+385 (0)23 651 205

Top
 

Plaćanje PDV-a na proviziju strane putničke agencije

Plaćanje PDV-a na proviziju strane putničke agencije

Prema odredbama članka 17. stavka 1. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine broj 73/13 i 99/13 – Rješenje USRH, u daljnjem tekstu: Zakon) mjestom obavljanja usluga poreznom obvezniku koji djeluje kao takav smatra se mjesto sjedišta tog poreznog obveznika. Porezni obveznik u smislu Zakona je svaka osoba koja samostalno obavlja bilo koju gospodarsku djelatnost čak i ako ta osoba nije registrirana za potrebe PDV-a.

 

Sukladno članku 154. stavku 4. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine broj 79/13 i 85/13) svaki porezni obveznik koji ima sjedište, stalnu poslovnu jedinicu, prebivalište ili uobičajeno boravište u Republici Hrvatskoj i koji obavlja usluge na području druge države članice za koje je primatelj usluga u drugoj državi članici obvezan platiti PDV prema članku 196. Direktive Vijeća 2006/112/EZ i svaki porezni obveznik primatelj usluga iz članka 75. stavka 1. točke 6. ovoga Zakona obvezan je Poreznoj upravi podnijeti zahtjev za izdavanje PDV identifikacijskog broja najkasnije 15 dana prije početka obavljanja odnosno primanja takvih usluga.

Prema tome, mali porezni obveznik, u konkretnom slučaju građanin privatni iznajmljivač, koji ima sjedište u tuzemstvu obvezan je zatražiti izdavanje PDV identifikacijskog broja u slučaju kada mu usluge obavlja porezni obveznik koji ima sjedište u drugoj državi članici.

Stoga, u slučaju da mali porezni obveznik, građanin koji je privatni iznajmljivač ima dodijeljen PDV identifikacijski broj tada strana putnička agencija na obavljenu uslugu posredovanja neće zaračunati PDV, već će privatni iznajmljivač biti obvezan na primljenu uslugu obračunati i platiti hrvatski PDV po stopi 25%.

Ističe se da se i porezni obveznici koji primjenjuju paušalno oporezivanje prema posebnim propisima smatraju malim poreznim obveznicima te su obvezni zatražiti izdavanje PDV identifikacijskog broja u slučaju kada im usluge obavljaju porezni obveznici koji imaju sjedište u drugoj državi članici.

U vezi poreznih obveznika koji primjenjuju paušalno oporezivanje napominje se da i nakon dodjele PDV identifikacijskog broja mogu primjenjivati paušalno oporezivanje prema posebnim propisima.

Nadalje ističe se mali porezni obveznici, primjerice građani iznajmljivači, ili porezni obveznici koji primjenjuju paušalno oporezivanje nemaju pravo na odbitak PDV-a koji su obračunali na uslugu koju im je obavila putnička agencija iz druge države članice, obzirom da nisu upisani u registar obveznika PDV-a.

Za obračunsko razdoblje u kojem je putnička agencija iz druge države članice obavila uslugu građaninu iznajmljivaču ili poreznom obvezniku koji primjenjuje paušalno oporezivanje za koju je on obvezan obračunati i platiti PDV, građanin iznajmljivač ili porezni obveznik koji primjenjuje paušalno oporezivanje će biti obvezan podnijeti Obrazac PDV i Obrazac PDV-S u kojima će iskazati obavljenu uslugu.

 Izvor: Porezna Uprava